ความเป็นมา

ADVANCED ADMINISTRATION CO., LTD. (AAC)

ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเป็นหนึ่งใน กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ASC Group) ที่ได้เปิดให้บริการในประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี โดยมีธุรกิจในเครือทั้งหมด 3 กลุ่มธุรกิจ บริการของเรา คือการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคลากร ควบคู่ไปกับงาน IT Outsourcing และรวมไปถึงการให้บริการงานสรรหาบุคลากรด้าน Non–IT Outsourcing ในตำแหน่งต่างๆ การบริการให้คำปรึกษางานด้านทรัพยากรบุคล, ให้บริการการจัดทำเงินเดือน (Payroll Administration), การจัดการฝึกอบรม, การพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงบริการงานให้คำปรึกษา ด้านสายงานอาชีพเฉพาะ ให้กับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมครบทุกธุรกิจภายในประเทศ

ADVANCED ADMINISTRATION CO., LTD. ให้บริการธุรกิจด้าน Non – IT Outsourcing

บริการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ในรูปแบบสัญญาจ้าง (Sub – Contract) แบบประจำ (Head Hunt), การรับโอนพนักงาน (Transfer Staff), ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร (Outsourcing Contract Center Services), จัดทำระบบการจ่ายเงินเดือน รับบริหารงานโครงการตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบโครงการระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งเป็นที่ปรึกษางานทางด้านทรัพยากรบุคคล ให้แก่หน่วยงาน/หรือองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์ของเรา

Advanced Administration Co.,Ltd. (AAC) เป็นผู้นำด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้วยประสบการณ์ในการสรรหา และให้คำปรึกษาการจัดการบุคลากรอย่างมืออาชีพ ดังเช่นกับสโลแกนของบริษัทที่ว่า “We empower human resources to become the most valuable of the organization.”

พันธกิจของเรา

 • ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญ ฉับไว มีคุณภาพและเป็นธรรม
 • สรรหาและเป็นที่ปรึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ
 • พัฒนาและจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ความชำนาญ

 • การเงินและบัญชี
  เรามีกระบวนการ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่รวดเร็วที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรทางด้านบัญชี และการเงินได้มากที่สุด
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรามีบริการสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาบุคลากรด้าน ช่างออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบ หรือ ผู้ดูแลระบบที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการไม่ว่าจะเป็น การให้บริการทั้งในรูปแบบการจ้างบริการหรือแบบสัญญาจ้างโครงการ เป็นต้น
 • งานบริการลูกค้า
  เรามีบริการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าด้าน Call Center พร้อมทั้งทีมงานและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Inbound - Outbound, งานติดตามหนี้สิน (Collection) และการส่งเสริมการขายทางโทรศัพท์ (Tele marketing) ที่มีทักษะในการดูแลลูกค้าอย่างดีเยี่ยม อีกทั้งเรายังมีการให้บริการที่ปรึกษาในการจัดตั้งและบริหารจัดการ ระบบ Call Center อีกด้วย
 • วิศวกรรม
  เรามีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ด้านการสรรหาบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญงานทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา รวมทั้ง นักออกแบบ, ผู้จัดการ, วิศวกร, ผู้จัดการโครงการ ฯลฯ
 • งานสำนักงาน
  เรามีบริการที่เกิดจากความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรงจากการให้บริการของ AAC ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับทั่วไป, ระดับผู้บริหาร, ผู้เชี่ยวชาญงานด้านเทคนิค, ผู้ช่วย, ผู้ดูแลระบบ, ผู้เชี่ยวชาญในด้านการป้อนข้อมูล, การประมวลผล, งานบัญชี, การแพทย์, กฏหมาย และงานด้านประกันภัยต่างๆ เรามุ่งเน้นให้บริการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพมีความสามารถทักษะที่ดีเยี่ยม รวมถึงประสบการณ์โดยตรงกับสายงานเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน