ทุกวันที่ 10 ของเดือน

ค่าเช่าโน๊ตบุคจ่ายในรอบสวัสดิการ

หลังจากจบสัญญา เงินโบนัสกรณีครบสัญญาจะจ่ายในรอบสวัสดิการของเดือนถัดไป

บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างของเดือน ตั้งแต่วันที่เริ่มปฎิบัติงานจนถึงสิ้นเดือนนั้น ๆ เช่น เริ่มงาน 25 มีนาคม 2562 บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างตั้งแต่ วันที่ 25-31 มีนาคม 2562 ณวันสิ้นเดือน

การลาป่วย แจ้งลาป่วยกับหัวหน้างานที่ไซต์งานก่อนเวลาเริ่มงานและแจ้งกับ HR ผ่านทางอีเมลล์หรือไลน์แอด และเขียนใบลาหลังจากที่พนักงานมาทำงาน พนักงานที่ลาป่วยตั้งแต่ 2 วันทำงานขึ้น ต้องมีใบรังรองแพทย์แนบใบลาทุก

การลากิจ แจ้งลากิจและเขียนใบลาให้หัวหน้างานที่ไซต์งานอนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันและแจ้งกับทาง HR ผ่านทางอีเมลล์หรือไลน์แอด

ส่งพร้อมเอกสารลงเวลา (Timesheet) ในเดือนแรกของการทำงาน

ทำลิงค์ไปที่เว็ปไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/

E-Slip ทางฝ่ายเงินเดือนจะนำส่งให้หลังวันที่เงินเดือนออกประมาณ 3 วันทำการ โดยจะส่งเข้าอีเมลล์ของบริษัท