HRM หัวใจสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR ในปัจจุบัน

งาน Human Resource Management ในสถานประกอบการมีอะไรบ้าง?

Human Resources Management ( บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ) คนที่คลุกคลีในวงการ HR คงจะรู้จักเเละเข้าใจบทบาทนี้อยู่เเล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่เข้าใจเราจะขออธิบายอย่างสั้นๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าการ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ หน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กรจะเป็นการจัดการในทุกๆด้าน ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์กรนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การกำหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติของพนักงาน ซึ่งจำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแข่งขันต่างๆ โดยจะมี ขอบเขตของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความกว้างและครอบคลุมหลายด้าน เช่น
1. กำหนดเป้าหมายและแผนงานกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. การคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพตามตำแหน่ง
3. การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน, สวัสดิการ, ค่าตอบแทนที่สามารถแบ่งขั้นได้
4. กำหนดกฎระเบียบ, กฎหมาย, กระบวนการทำงานต่างๆ ตามตำแหน่งหน้าที่
5. จัดกิจกรรมการสื่อสารถึงพนักงานและเปิดรับปัญหาจากพนักงาน
6. การส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในองค์กรและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถและนำศักยภาพมาใช้ในการทำงาน
8. การบริหารจัดการผลงานของบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

และอีกหน้าที่ที่สำคัญคือใช้คนให้ถูกวิธี ให้เหมาะกับงาน และรักษาคนดีให้อยู่กับองค์กรมากที่สุดซึ่งเมื่อคนออกไปจากองค์กรแล้วมีการให้ Compensation Bonus เงินสะสม บำเหน็จบำนาญ ก็ถือว่าเป็นอันจบสิ้นกระบวนการ

ส่วน หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ก็จะมีลักษณะคล้ายกับ ขอบเขตของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ
1. กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3. การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งจัดหาพนักงานเข้ามา
4. การฝึกอบรมและการพัฒนา
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์
7. วินัย
8. สุขภาพและความปลอดภัย
9. แรงงานสัมพันธ์
10. ระบบข้อมูล การตรวจสอบ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย์
หน้าที่ทั้งหมดดังกล่าวของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน้าที่ของหัวหน้างานทุกฝ่ายในหน่วยงาน
ที่ต้องรับผิดชอบ โดยยิ่งมีตำแหน่งสูงมากขึ้นเท่าใดการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งบทบาทหน้าที่ก็จะมีความเเตกต่างกับ HRD พอสมควรถึงเเม้จะใกล้เคียงกันแต่ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

งานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR ในปัจจุบัน

งาน Human Resources Management หรือเรียกอีกชื่อคือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม (Merit System) และความยุติธรรมโดยตระหนักถึงสิทธิ (Right) คุณค่า (Value) และจริยธรรม (Ethic) ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ HR ที่จะต้องทำความเข้าใจ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่มีรูปแบบพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตามเทคโนโลยี เพราะทุกองค์กรมีเป้าหมายเฉพาะองค์กรดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ HR ที่จะต้องพัฒนาแนวคิดใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันหรือพฤติกรรมมนุษย์ที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี

ทรัพยากรมนุษย์(Human Resources หรือ HR ) งานของฝ่ายนี้มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมากทีเดียว เพราะองค์กรไม่ต้องการบุคลากรที่ทำงานเก่งอย่างเดียว แต่ต้องการบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นผู้นำที่สามารถตัดสินใจได้ และเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่สามารถจะเข้ารวมกลุ่มกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีเข้ามาทำงานในองค์กรเพราะบุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร

ถ้าหากคุณต้องการ HR มืออาชีพ เพื่อมาพัฒนาบุคลากร ในองค์กรของคุณนี่คือสิ่งที่ บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด (AAC) สามารถช่วยคุณได้ ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ของเรารู้ทุกรายละเอียดเกี่ยวกับ บริการ Human Resource Management เราสามารถ การสรรหาพนักงาน การคัดเลือกพนักงาน การต้อนรับพนักงาน การพัฒนาทักษะของพนักงาน รวมทั้ง คอยให้คำปรึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ลองเข้ามาดูที่ บริการ Human Resource Management เพราะ บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด (AAC) ที่นี้ เราสามารถจัดการด้าน “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์” โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน HR และบริการระดับเลิศ ทำให้เราให้บริการที่ดีกว่าและรวดเร็วยิ่งกว่า เพื่อช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าจะสามารถมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรได้ หากคุณกำลังมองหา บริการ Human Resources Management Software Solutions ในราคาถูกอย่ารอช้าติดต่อมาได้เลยที บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด (AAC)

  • Share

Related Posts